Verkoopvoorwaarden


Xtrahulp.nl, organisatie voor verstrekking en verkoop van praktische hulpmiddelen.

Artikel A. Toepassing.
A.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Xtrahulp.nl (hierna:Xtrahulp) worden geleverd volgens deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden). Op aanvraag zullen wij u deze schriftelijk doen toekomen. Inzage van deze voorwaarden is mogelijk via onze website www.xtrahulp.nl
A.2 Op alle bestelling, aanbiedingen alsook reguliere orders gelden deze voorwaarden. Niets belet de toepassing van deze Voorwaarden bij acceptatie van een order. Er wordt vanuit gegaan dat u deze kent en aanvaardt.
A.3 Wijzigingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn vastgelegd door “xtrahulp”.
A.4 Aanspraken en rechten van deze Voorwaarden blijven van kracht ook op door xtrahulp ingeschakelde derden.

Artikel B. Aktie prijzen / speciale aanbiedingen / regulier aanbod.
B.1 Alle aanbiedingen van Xtrahulp zijn vrijblijvend. Xtrahulp behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien wijzigingen van toepassing zijn, door welke oorzaak dan ook, kan ontbinding van de order plaatsvinden. Ontbinding van de overeenkomst, door prijsfluctuaties, kan op verzoek van de koper binnen een periode van 10 dagen, waarna restitutie van het aankoopbedrag zal plaatsvinden.
B.2 Transacties zijn pas geldig indien Xtrahulp deze accepteert. Extra clausules kunnen ook aan de transactie verbonden worden
Zo is Xtrahulp ook gerechtigd bestellingen en leveringen te weigeren indien hiervoor aanleiding is. Xtrahulp zal hiervan binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling melding maken.

Artikel C. Prijzen en betalingen
C.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn op de website aangegeven in euro’s, inclusief BTW.  Order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen zijn hierbij niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
C.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na plaatsing order. Na ontvangst van betaling wordt er uitgeleverd. Afwijkingen hiervan worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.
C.3 Tijdens de procedure van uw bestelling heeft u keuzen uit diverse betaalmogelijkheden, waarvan u tijdens de bestelhandeling kennisneemt. Afwijkende bestel- en betalingsvoorwaarden kunnen worden gesteld. De valutadatum van uw betaling op de bankrekening van Xtrahulp is geldend.
C.4 Rente zal in rekening gebracht worden over aankopen waarvan de betalingstermijn overschreden wordt. Het percentage van 1 % rente zal in rekening gebracht worden over elke aangevangen maand en/of gedeelte daarvan. Aanmaningen zullen door Xtrahulp in rekening gebracht worden t.w. € 25,- administratiekosten. Overdracht van de vordering aan een incassobureau zullen het openstaande bedrag met minimaal 15% verhogen en/of met de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.
C.5 Opschorting of ontbinding van de transactie behoort tot de mogelijkheid indien betaling achterwege blijft. Xtrahulp neemt hiertoe initiatief.
C.6 Prijsstijgingen tussen bestel- en levermoment, door Xtrahulp aangekondigd, geven de koper het recht de transactie te annuleren of te ontbinden binnen 10 dagen na de aankondiging.

Artikel D. De Levering
D.1 De door Xtrahulp opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk aangehouden worden. Indien de  leveringstermijn overschreden wordt kan de koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de transactie laten gelden. Slechts bij abnormale overschrijding van de leveringstermijn zal Xtrahulp de koper het recht geven de transactie te annuleren/ontbinden. Deze beslissing wordt gebaseerd op basis van redelijkheid en goed koopmans gebruik.
D.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de bestelling gereed is voor verzending aan u.

Artikel E. Eigendomsrechten
E.1 Het recht van eigendom is van toepassing indien de koper voldaan heeft aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst . Risico’s betreffende uitleveringen zijn, voor de koper, van toepassing vanaf het moment van levering.

Artikel F. Ontwerprechten
F.1 Creatieve, wetenschappelijke of overige ontwerprechten van door Xtrahulp aangeboden goederen dienen volledig gerespecteerd te worden.
F.2 Xtrahulp geeft niet de garantie dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op de creatieve, wetenschappelijke of overige ontwerprechten van derden.

Artikel G. Klachten en aansprakelijkheid
G.1 Ontvangst van de goederen schept de verplichting voor de koper te constateren of deze conform de overeenkomst zijn. Bij afwijking en klachten dient Xtrahulp onverwijld in kennis gesteld te worden, schriftelijk met vermelding van de geconstateerde afwijking. De periode tot het uitbrengen van de klacht is gesteld op maximaal 5 werkdagen.
G.2 Wanneer een gegronde klacht erkend wordt zijn er 2 mogelijkheden t.w;
retournering en vervanging van de goederen
retournering en terugbetaling van het bedrag goederen
G.3 Het recht goederen te retourneren heeft de aankoper binnen 14 dagen indien de goederen bij nader inzien niet gewenst zijn. Alleen ongeschonden en goed verpakte (origineel) artikelen komen voor retournering in aanmerking. Kosten voor verzending zijn voor de koper/verzender.

Artikel H. Bestellingen/communicatie
H.1 Niet correcte verwerking van de order, correspondentie visa versa, door gehele of gedeeltelijke verstoring van de moderne communicatie middelen (internet, mobiele telefoons etc.) is niet voor verantwoordelijkheid van Xtrahulp. Uiteraard geldt dat dan niet nalatigheid en/of opzet niet de basis is van bovengenoemde verwerking.

Artikel I. Overmacht
I.1 Het recht van ontbinding of opschorting van de overeenkomst heeft Xtrahulp als van overmacht sprake is. Xtrahulp zal, indien aan de orde, hiervan schriftelijk mededeling doen met uitsluiting van een rechtsgang. Schadevergoeding zal pas dan aan de orde zijn als dit redelijk en billik is en naar de aard van goed koopmanschap.
I.2 Er is sprake van overmacht als abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Xtrahulp plaatsvinden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel J. Diversen
J.1 Het adres dat bij de bestelling door u opgegeven wordt is het adres waar de goederen heen gestuurd worden. Als het ontvangstadres anders is dan het factuuradres, dient u dit uitdrukkelijk aan te geven.
J.2 Indien Xtrahulp afgeweken is van de voorwaarden “in uw voordeel” gedurende een bepaalde periode, dit kan schriftelijk, mondeling of stilzwijgend aangegaan zijn, behoud zij het recht voor terug te keren naar strikte toepassing van deze. Nooit kunnen rechten afwijkend van de beschreven voorwaarden geclaimd worden.
J.3 Xtrahulp leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op Nederlandse wetgeving. Mochten daarmede in strijd zijnde bepalingen opgenomen zijn, wordt de bepaling nietig verklaard en vervangen door een daarmede overeenstemmende rechtsgeldige voorwaarden.
J.4 Inschakeling van derden behoort tot de mogelijkheden van Xtrahulp om tot een goede uitvoering van uw order te komen.
J.5 Het kan zijn dat een afbeelding of kleur afwijkt van geleverd product t.o.v. het getoonde op de website. U behoud het recht van teruggave zie artikel G.

Artikel K. Nederlands Recht
K.1 Van toepassing is uitsluitend het Nederlandse Recht op alle transacties waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ook op deze Voorwaarden zelf.
K.2 Uitsluitend daartoe bevoegde Nederlandse rechters zullen, bij geschillen tussen de partijen, de zaken voorgelegd krijgen en arbitreren.  

Xtrahulp,  Sluiswachterstraat 31, 2694 CA ’s-Gravenzande.
0174-418655  06-54714655 e-mail: info@xtrahulp.nl    www.xtrahulp.nl  
Kvk Naaldwijk 60156503 BTW:081157009.B01
IBAN: NL32 SNSB 0927294265 XTRAHULP, te 's-Gravenzande, BIC: INGBNL2A
Afhaaladres aankopen:Sluiswachterstraat 31, 2694 CA ’s-Gravenzande.